ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW Download

 
 

 

ADMIN LOGIN
USER
PASSWORD

Website counter

GOOGLE.CO.TH
oops.mnre.go.th
 
 
 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ทส.”วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ วันที่โพสต์ 2 ต.ค. 56
การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ วันที่โพสต์ 1 ต.ค. 56
โครงการสัมมนาการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วยการสร้างทีมงานประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2556 ณ ภูเขางาน รีสอร์ท & พาโนรามา จังหวัดนครนายก
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ วันที่โพสต์ 6 ก.ย.56
การประชุมหารือและเตรียมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวง(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ของ ทส. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และแนวทางการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ วันที่โพสต์ 11 กรกฎาคม 2556
การประชุมสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และกฎหมายสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ วันที่โพสต์ 11 กรกฎาคม 2556
[1]  2  3  next