Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ขอความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

ผู้บริหารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้บริหารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

     
   
     
  นายวรพล จันทร์งาม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
     
   
     
  นางสาวกานดา ชูแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
 
     
                               
นางสาวอธิชา หาประทุม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นางฉฏาธร สาอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์
นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
     
 
     

                นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ์                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

นายกานตพันธ์ พิศาลสุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค