Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์


นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

นางสาวศิริพร เขื่อนคำ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวประไพศรี สายสืบ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวภารวี สืบสำราญ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

 

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ เกสโร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชระ เลาหะเพ็ญแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ นุ่นรอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวสิริกาญจน์ เอกสถาพร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน