Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
#

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์

       
                                           
     
  นางสาวสมหญิง  พงษ์สมุทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์
 
       
                  

 นางสาวศิริพร เขื่อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวประไพศรี สายสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางสาวภารวี สืบสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
- ว่าง -
       
   
       
นางสาวจิราภรณ์ เกสโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวัชระ เลาหะเพ็ญแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป