Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส่วนงบประมาณ

ส่วนงบประมาณ

นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ

สิบเอกทวีศักดิ์ รักงาม

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวอัญวีณ์ ดิษยไตรพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นายภพพลพัชร์ ยามวัน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

 

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวปาหนัน พันธ์พัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงเยาวลักษณ์ ศรียาเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศันชุดา โอ้เหรียญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรรณารัฐ ชัยราช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปรางค์พิศ วิจิตรหงส์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปาณัสม์ ผิวอ่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง -

เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

 

นางสาวพัชรพร แก้วจันทึก
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณิศา รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน