Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
#

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

 

     
       
  นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค
       
 
       
  นางสาวจุฑามาศ แสงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจีรศักดิ์ นิลอุบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวมนต์ธิดา  ภูปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
       
   
       
  นางสาวรวิพร แขนงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางสาวดาริน ธารีฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                          
       
 
       
  นายขอบทอง ศรกิตติพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาราดา อึ้งเทวินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววัชราภรณ์ โพธาราม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       
 
       
  นางสาวธัญย์วรินทร์  เฉลิมรักชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงระวี เชื้อวังคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชฎาณิศ  ฉัตรโอภาส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       
   
       
  นางสาวบุษยา  โพธิ์คำตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรจิตร บรรจโรจน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน