Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

 

     
       
  นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค
       
 
       
  นางสาวจุฑามาศ แสงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจีรศักดิ์ นิลอุบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
       
 
       
  นางสาวดาริน ธารีฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายขอบทอง ศรกิตติพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาราดา อึ้งเทวินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       
 
       
  นางสาววัชราภรณ์ โพธาราม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรพิมล ทรงกิติพิศาล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงระวี เชื้อวังคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
       
 
       
  นางสาวสุธิณี  แก้วมาเรือน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนุชจรีย์  อินเหมรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาพร  แป้นสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       
       
     
       
  นางสาววิภาดา พรมขุนทด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน