Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

นางสาวทัศนีย์ เนตรบำรุงรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค

นายจีรศักดิ์ นิลอุบล

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวมนต์ธิดา ภูปา

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวรวิพร แขนงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวดาริน ธารีฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายขอบทอง ศรกุพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัชราภรณ์ โพธาราม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภาราดา อึ้งเทวินทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชฎาณิศ ฉัตรโอภาส

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธันย์วรินทร์ เฉลิมรักชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 


- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรจิตร บรรจโรจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน