Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ขอความร่วมมือเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

ส่วนประสานราชการภูมิภาค

 

     
       
  นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการภูมิภาค
       
 
       
  นางสาวจุฑามาศ แสงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจีรศักดิ์ นิลอุบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นางสาวมนต์ธิดา  ภูปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
       
   
       
  นางสาวนัทมน  เรียงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นายประภาส  วรรณเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 
       
 
       
  นางสาวดาริน ธารีฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายขอบทอง ศรกิตติพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภาราดา อึ้งเทวินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
       
 
       
  นางสาววัชราภรณ์ โพธาราม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญย์วรินทร์  เฉลิมรักชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงระวี เชื้อวังคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
       
     
       
  นางสาวชฎาณิศ  ฉัตรโอภาส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
       
 
       
  นางสาวรวิพร  แขนงแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรวรา  พูลสมบัติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวบุษยา  โพธิ์คำตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

       
       
   
  นายสุรจิตร บรรจโรจน์ นางสาวณัฐสุรางค์ ภักดีเทพ  
 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน