Loading...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

Policy and Strategy office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนงบประมาณ

ส่วนงบประมาณ

 

  ส่วนงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
   
๑. ประสานงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   
๒. ประสานและจัดทำ แผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัด
   
๓. ประสานและจัดทำเอกสาร รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงและต้นทุนผลผลิต
   
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์