Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
#

ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

 

            
         
             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
 
             
             
             
      นางสาวธมกร  วงศาสัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
  นายต่อสกุล พุทธพักตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ