Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป. ทส.

กลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป. ทส.


นางฉฎาธร สาอุดม

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน ป.ย.ป. ทส.

นางสาวจุฑามาศ แสงคำ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวศิริพร เขื่อนคำ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นางสาวประไพรศรี สายสืบ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวภารวี สืบสำราญ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ เกสโร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชระ เลาหะเพ็ญแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป