Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

องค์ความรู้ภายใน ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 เม.ย. 61

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23 เม.ย. 61

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556-2561

23 เม.ย. 61

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

2 เม.ย. 61

แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2 เม.ย. 61

ร่างประเด็นปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 เม.ย. 61

แผนการจัดการพื้นที่จัดการช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570

2 เม.ย. 61

ผังความเชื่อมโยง road map ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2