Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มติ ครม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 ม.ค. 62

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563

9 ม.ค. 62

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ....

3 ม.ค. 62

ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ....

3 ม.ค. 62

การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560

3 ม.ค. 62

ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน พ.ศ. ...

14 ธ.ค. 61

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่2 ระยะที่1

14 ธ.ค. 61

ขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่2ระยะที่1

12 ธ.ค. 61

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

จำนวนทั้งหมด 158 รายการ
1 2 3 4 5 > >>