Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มติ ครม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ต.ค. 61

- ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ.2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

9 ต.ค. 61

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

4 ต.ค. 61

- กรอบและงบลงทุนของรัฐวสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4 ต.ค. 61

- การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 ต.ค. 61

- การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า

1 ต.ค. 61

- ผลกาประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉ

1 ต.ค. 61

- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

1 ต.ค. 61

- ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 5

จำนวนทั้งหมด 127 รายการ
1 2 3 4 5 > >>