Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มติ ครม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 มี.ค. 62

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่1/2562(ครั้งที่16)

19 มี.ค. 62

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่1เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปุนซีเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี

18 มี.ค. 62

ผลการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่26 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 30

18 มี.ค. 62

ผลการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่10 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

14 มี.ค. 62

รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2560

14 มี.ค. 62

ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 18 ณ เมืองเดอร์บัน

28 ก.พ. 62

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000(One Map)

22 ก.พ. 62

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่1)

จำนวนทั้งหมด 172 รายการ
1 2 3 4 5 > >>