Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มติ ครม. เพื่อพิจารณาดำเนินการ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 พ.ค. 61

แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561-2564)แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 38.14 Mb ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง
22 พ.ค. 61

การขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration)ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8

22 พ.ค. 61

ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ.2018

18 พ.ค. 61

ร่างปฏิญญาเสียมราฐ ค.ศ.2018

16 พ.ค. 61

- ข้อเสนอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม

16 พ.ค. 61

- การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

16 พ.ค. 61

- ร่างหนังสือการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET) และโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลก ภายใต้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO/GAW) เกี่ยวกับการตกลงยอมรับ

8 พ.ค. 61

ขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

จำนวนทั้งหมด 89 รายการ
1 2 3 4 5 > >>