Loading...

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

Policy and Strategy office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

มติ ครม. เพื่อทราบ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

19 ม.ค. 61

- การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

19 ม.ค. 61

- สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและขข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 (เรื่อง การ

19 ม.ค. 61

- ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

19 ม.ค. 61

- ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (ว

19 ม.ค. 61

- ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556)

19 ม.ค. 61

- รายงานผลการประชุม CIBJO CONGRESS 2017 และ WORLD RUBY FORUM 2017

19 ม.ค. 61

- การลงนามแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 - 2563 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

19 ม.ค. 61

- สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 36 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2560)

จำนวนทั้งหมด 210 รายการ
1 2 3 4 5 > >>