Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579


                         เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

        โดยส่วนนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

        พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ

        ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบต่อแผนดังกล่าว และให้ ทส. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

        เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง สผ. ในฐานะหน่วยงาน

        รับผิดชอบ จึงได้จัดงานสัมมนาฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวในการนี้ รมว.ทส. ได้โปรดมอบนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

                     1. แผนฯ ที่ดีต้องมีการปฏิบัติ /กลยุทธ/วิธีการขับเคลื่อนที่ดีและเป็นรูปธรรม

                     2. ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และเรียนรู้ร่วมกัน

                     3. การนำไปสู่ปฏิบัติที่ดีต้องจัดทำรายละเอียดเชิงพื้นที่ชัดเจน

 

 

 

แกลเลอรี่