Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ)

                           

                               เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) โดย ส่วนประสานและกิจการพิเศษ

                  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่   (สิ่งแวดล้อมสัญจรภาคเหนือ)

                  ณ ห้องประชุม หิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนจาก

                  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ กรมป่าไม้

                  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ

                  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สป.ทส. ส่วนกลาง

                  โดยมี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน

                  ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมสัญจรภาคกลาง ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

แกลเลอรี่