Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2561

 

 

                              ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุม

              คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

              โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการฯ  เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา

              เกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานของ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง แผนงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

              พ.ศ.2562  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เป็นต้น

 

 

 

 

แกลเลอรี่