Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมหารือการปฏิรูปป่าไม้ไทย

ประชุมหารือการปฏิรูปป่าไม้ไทย

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โดย ส่วนประสานและกิจการพิเศษ 

ได้จัดการประชุมหารือการปฏิรูปป่าไม้ไทย ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมป่าไม้ 

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลุ่มกฎหมาย กพร. และ สนย. 

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

 

 

 

แกลเลอรี่