Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เดิม) 

โดย ส่วนประสานและกิจการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กรมป่าไม้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทสจ.แม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ 

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ 

ภาคเอกชน ผู้แทนประชาชน (ทุกอำเภอที่เกี่ยวข้อง) และ สนย. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน

 

 

 

แกลเลอรี่