Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ประชุมหารือแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ์ และนางสาวอัญวีณ์ ดิษยาไตรพัฒน์ ส่วนงบประมาณ

ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ณ ห้องประชุม 602 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้หารือแนวทาง ในการบูรณาการการขับเคลื่อน

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.ทส.)

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม (สส.) ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อบก.)

โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือฯ ในครั้งนี้

 

 

แกลเลอรี่