Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กทม.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

(นายสมเกียรติ ประจำวงษ์) เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๕๐ คน 

โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานใน 3 เรื่องดังนี้

๑.ความก้าวหน้าการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน ๒๕๖ หมู่บ้าน

๒.ความก้าหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่อนุรักษ์ และการขอใช้พื้นที่ป่าสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ กลุ่มโครงการ

๓.แนวทางการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

แกลเลอรี่