Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561

 

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานอนุกรรมการฯ  เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ

การทบทวนแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2561 

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

(กรณีกระทบแผน) และการประชุมระดับพื้นที่ของ อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ และการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) เป็นต้น

 

 

แกลเลอรี่