Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ISNRE ๒.๐ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และฐานข้อมูล 

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ISNRE ๒.๐ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน ๒๖ คน จากเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ บึงกาฬ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร

ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครพนม อำนาจเจริญ เลย และอุดรธานี

 

 

แกลเลอรี่