Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน และรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้เร่งรัดการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ (ถ้ามี) ในโครงการดังนี้ 

1.1 โครงการจัดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

1.2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา

1.3 โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

2. ให้สร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    โดยการท่องเที่ยวจะต้องไม่กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำเสีย) รวมทั้งต้องสร้างสมดุล

     ระหว่างการสงวน รักษา และการใช้ประโยชน์ 

3. ให้เร่งรัดการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

โดยผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

และรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 วลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี