Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ส่วนงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น

การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 202 - 203 ชั้น 2 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ 

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรค 2

 

 

แกลเลอรี่