Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมส่วนราชการเพื่อหารือการจัดทำแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ประชุมส่วนราชการเพื่อหารือการจัดทำแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

 

 

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน ๒๕61 เวลา 09.30 - 14.00 น. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ได้เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการเพื่อหารือการจัดทำแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ณ ห้องประชุมจิรวิชิตสงคราม ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง  เป็นประธาน

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการทำความเข้าใจในประเด็นขั้นตอนและแนวทางการจัดทำแผนแม่บท

และแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บท   

ด้านความมั่นคง เป็นต้น

 

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

วปอ สมช เล่มแผนปฏิบัติราชการ 2561-2564

ขนาดไฟล์:10.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง