Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2/2561

 

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน ๒๕61 เวลา 09.30 - 13.00 น. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2/2561                 

ณ ห้องประชุมสานใจ 1/2 ชั้น6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีนายแพทย์กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ

-แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

-การทำงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและการกำหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 

-การประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)

-พิจารณาสถานที่จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 เป็นต้น

 

 

แกลเลอรี่