Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5 / 2561

ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5 / 2561

 

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5 / 2561

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานการประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 เรื่อง ได้แก่

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชน

2. การติดตามการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านสำเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย โดยที่ประชุม

มอบหมายกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.

และมอบกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการตาม ข้อ 2.

 

 

แกลเลอรี่