Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ผลงาน "การบริหารจัดการป่าไม้โดยรัฐบาล เพื่อความสุขของคนไทย"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ผลงาน "การบริหารจัดการป่าไม้โดยรัฐบาล เพื่อความสุขของคนไทย"

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ผลงาน

"การบริหารจัดการป่าไม้โดยรัฐบาล เพื่อความสุขของคนไทย"

"เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แผ่นดินจะดีในไม่ช้า ขอคืนความสุขให้เธอประชาชน"

บทเพลงอันโด่งดังที่เปรียบดั่งคำมั่นสัญญาที่ คสช. ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

ตามศาสตร์พระราชา และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในรัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นหลักในการทำงาน

“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โดยให้หน่วยงานในสังกัด ปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงาน โดยเฉพาะการฟื้นฟูและบำรุงแปลงปลูกป่า

การป้องกันรักษาป่า การแก้ไขกฎหมายด้านป่าไม้ รวมถึง การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

       มาถึงวันนี้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำแนวทางที่ รมว.ทส.

ให้ไว้มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ดังที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญา โดยผลงานที่โดดเด่น

เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 

1.) การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่ดินทำกินและใช้ประโยชน์ โดย รัฐบาลได้จัดทำโครงการ คทช. ในพื้นที่ของรัฐฯ

ซึ่งผลกาดำเนินงานปรากฎว่า มีพื้นที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่แล้ว 91 พื้นที่ ใน 44 จังหวัด มีเนื้อที่มากกว่า 350,000 ไร่ ทำให้ประชาชนสามารถใช้

พื้นที่ของรัฐ เพื่อทำกินและอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้อง  

2.) การออก พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.... ซึ่งชุมชนอาศัยในหมู่บ้าน  จำนวน 21,850 แห่งทั่วประเทศ  จะได้ใช้ประโยชน์ที่ป่าไม้เพื่อเก็บหาของป่า

สำหรับใช้สอยและขาย  รวมถึงการที่ชุมชนจะได้นำไม้ที่ปลูกในป่าชุมชนมาใช้ประโยชน์  ฯลฯ อีกทั้งจะเป็นการรักษาป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

3.) การแก้ไขมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยยกเลิกประเภทไม้หวงห้าม ได้แก่ สัก ยาง ไม้พะยูง และอื่นๆกว่า 18 ชนิด

เพื่อให้ประชาชนที่ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินเอกสารสิทธิ์สามารถตัดเพื่อใช้และจำหน่าย ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

4.) การออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ที่ออกตามความ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือการเพิ่มประเภทที่ดินที่สามารถมาขึ้นทะเบียน

สวนป่า การจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ในพื้นที่สวนป่า และการออกหนังสือรับรองการเคลื่อนย้ายไม้แปรรูป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกป่า

เพื่อการค้าให้กว้างยิ่งขึ้น และส่งเสริมอาชีพให้ ประชาชน และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

5.) โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เป็นการดำเนินการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่นๆ  รวมถึง เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนกว่า 99 แห่ง

ทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่ป่าบก 79 แห่ง และป่าชายเลน 20 แห่ง 

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษก ทส. กล่าวว่า นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัด ทส. มีผลการดำเนินงานด้านป่าไม้อีก เช่น การปฏิรูปการบริหารจัดการ

ป่าไม้ด้วยระบบดิจิตอล โดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริม และรักษาป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง มีการจัดทำ

ฐานข้อมูลด้านป่าไม้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน โดยผลการดำเนินงานดังกล่าว หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

ที่เห็นเป็นรูปธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างสูง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ชุดปฏิบัติการพิเศษ

เช่น พยัคฆ์ไพร พญาเสือ ฉลามขาว และเหยี่ยวดง  รวมถึง จนท.ที่ได้ทุ่มเทแรงกายใจในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาผืนป่าของประเทศ

และที่สำคัญที่สุด คือ การทำงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน เพื่อการรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

และยั่งยืน ต่อไป .....

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://gnews.apps.go.th/news?news=18665