Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ครั้งที่ 5/2561

ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ครั้งที่ 5/2561

 

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ส่วนนโยบายและแผน) 

และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (1)

ชั้น 2 กองบัญชาการทหารบก โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กขป.5

เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม กขป.5 ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ทส. ในเรื่องการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) การปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 

และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

 

 

แกลเลอรี่