Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหากรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทส. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหากรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหากรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

และเศษพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง และกรณีการสำแดงเท็จในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการแก้ปัญหา

กรณีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่ไม่ถูกต้อง และกรณีการสำแดงเท็จในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก

โดยในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกในมาตรการเร่งด่วน

และมาตรการในขั้นตอนต่อไป โดยมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก

ซึ่งมีการนำเข้าอย่างไม่ถูกต้อง มีดังนี้

- ระงับการอนุญาตการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพันธกรณีอนุสัญญา บาเซล ในโควตาที่ยังเหลืออยู่

- กรณีสำแดงเท็จการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติก ให้ผลักดันให้มีการนำกลับโดยประเทศส่งออกอย่างเคร่งครัด  และดำเนินคดี

   ต่อผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษพลาสติกที่นำเข้าถูกส่งไปยังโรงงานรับกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาต ให้ส่งกลับไปในโรงงานที่ได้รับอนุญาต

   หรือนำไปกำจัดให้ถูกต้อง และดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับมาตรการในขั้นตอนต่อไป เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว

   การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกฯ ได้มีการประชุมหารือในหัวข้อเบื้องต้น ดังนี้ 

- เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาการให้อนุญาตนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

- กำหนดให้มีเงินประกันหากเกิดค่าเสียหายจากการสำแดงเท็จหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก

- กำหนดให้มีการตรวจสอบผู้ตู้คอนเทรนเนอร์ที่สำแดงเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์

- เพิ่มระบบการกำกับขนส่งทางท่าเรือไปทางโรงงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

- เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

- เพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิด

- พิจารณายกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

   ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือในรายละเอียดในครั้งต่อไป