Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดการ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดการ  ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

 

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดการ

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร  กรมควบคุมมลพิษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมอนามัย

และกรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือในรายละเอียดต่อไป