Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 6/2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
            
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายนางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร 
ผู้อำนวยส่วนนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา            
ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยขอเรียนสรุปผลการประชุม ดังนี้
      1) ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถ              
ในการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ 
โดยให้ปรับลดหลักสูตรให้น้อยลงเนื่องจากเพื่อประหยัดเวลาและประหยัดงบประมาณ นอกเหนือจากนี้จะจัดทำ E-Learning 
และ E-Exam 
        2) แนวทางการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว มีพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว         
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตลอดจนหลักเกณฑ์             
และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ กรณีชุมชนท่องเที่ยว ที่ประชุมมีความเห็นให้ชุมชนทำการ จดแจ้ง 
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปศึกษาข้อกฏหมาย และหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเชิญผู้แทนกฏษฎีกา
เข้ามาเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป
       3) การพิจารณาเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51           
ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ (พื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์) กรมการท่องเที่ยว          
ได้ดำเนินการประเมินพื้นที่ตามเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน                         
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้เป็นชุมชนในเขตพื้นที่
เพื่อให้มัคคุเทศก์ได้รับการยกเว้นตามคุณสมบัติมาตรา 51 แต่เนื่องจากกฏกระทรวงยังไม่ประกาศใช้ 
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการหาแนวทางที่ทำให้มัคคุเทศก์เหล่านี้ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายไปก่อน 
       4) แนวทางการประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนเพื่อให้มัคคุเทศก์ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51 
ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ การประกาศเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนในเกณฑ์ประเมินพื้นที่ที่นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินของ อพท. 
ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ต้องมีผู้สื่อความหมาย หรือปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถอธิบาย ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
2) ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ น่าสนใจมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่ สามารถใช้เกณฑ์ร่วมกัน
กับกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวด้วย