Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม...ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม...ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

 

ทส. รณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

อย่างต่อเนื่องทั่วไทย

 


   มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ซึ่งประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑.) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒.) ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ  

      โดย ทส. ร่วมกับ มท.ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง ๑๕๔ แห่ง

๔.) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ แห่ง

๕.) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ได้ดำเนินกิจกรรม

เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล และในขณะเดียวกันนี้ จังหวัดต่างๆ ทั่วไทย

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  ยังคงปฏิบัติการ “ทำความดีด้วยหัวใจ

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ซึ่ง ทส. ได้เปิดตัวกิจกรรมไปอย่างเป็นทางการ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธาน

การจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ตลาดปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการเลิก และลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และสร้างความตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย

โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

ทั้งนี้ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถแก้ปัญหา

การจัดการขยะพลาสติกและโฟมทั้งทางบกและทางทะเล มีประชาชนและเยาวชนให้ความสนใจและยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องบรรจุอาหาร และใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติแทน เป็นต้น ทั้งนี้มีจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  ;

● จังหวัดเชียงราย : ทส. โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายประลอง ดำรงค์ไทย) รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖

ในพื้นที่ จ.เชียงราย ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดย ทสจ.เชียงราย  

ณ. ตลาดสดเทศบาลเมืองเชียงราย   ● จังหวัดชัยภูมิ : ทสจ. ร่วมกับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ อปท. นักเรียน ห้างสรรพสินค้า (โลตัส บิ๊กซี)  ประชาชนจิตอาสา

และเครือข่าย ทสม. รวมจำนวนกว่า ๖๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ และร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนน ร้านค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  


● จังหวัดนครสวรรค์ : ทสจ. ร่วมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลนครนครสวรรค์ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

เกิดความตระหนัก พร้อมทั้งแนะนำให้แม่ค้า/ลูกค้า ใช้ถุงผ้า และตะกร้ามาจ่ายตลาด  
 

● จังหวัดน่าน : ทสจ. ร่วมกับจังหวัด เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดกิจกรรมฯ ณ ตลาดสดจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

๑.) ตลาดสดเทศบาลบ้านพระเนตร

๒.) ตลาดตั้งจิตนุสรณ์๒ (บ้านอภัย)

๓.) ตลาดตั้งจิตนุสรณ์

๔.) กาดศรีคำ (ตลาดราชพัสดุ)

๕.) ตลาดสดบ้านเชียงแข็ง

และหลังจากนี้ ยังคงดำเนินกิจกรรมในตลาดสดพื้นที่อื่นต่อไป
 
●  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) : สสภ. ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย เครือข่ายจิตอาสา ทสม. เดินรณรงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งได้ สนับสนุนถุงผ้า จำนวน ๓๐๐ ใบ
 

       ● จังหวัดสระบุรี : ทสจ. ดำเนินการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

และร่วมเดินรณรงค์ และมอบถุงผ้าให้กับเม่ค้าในตลาดสด
 ● จังหวัดศรีสะเกษ : ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย จนท.ทสจ. ร่วมบันทึกรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง นอกจากนี้ ทสจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

กราบนมัสการขอให้พระเทศน์สั่งสอนพุทธศาสนิกชน เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และการลดใช้ถุงพลาสติก  
 

       ● จังหวัดยะลา : ทสจ. ร่วมกับจังหวัด เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่ค้า แม่ค้า และประชาชน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ณ ตลาดเมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
 ● จังหวัดพิษณุโลก : ทสจ. ร่วมกับเทศบาลตำบลวังทอง ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะมูลฝอย ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังทอง และตลาดสดเทศบาลตำบลหัวรอ พร้อมทั้งมอบถุงผ้า และสติ๊กเกอร์

ให้แม่ค้า ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
        นอกจากนี้ ทส. มุ่งมั่น เดินหน้ากิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จการจัดการขยะพลาสติกและโฟม ของประเทศ

ซึ่งจะเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป

ขอบคุณภาพ โดย ทสจ. และ สสภ.