Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

ทส. โดยกรมป่าไม้ เปิดสวนรุกขชาติปรุใหญ่ เมืองย่าโม

“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

บนพื้นที่ 421 ไร่

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ

เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองจากทุกภาคส่วน โดยมี  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ที่สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยมีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

●ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพระยะทาง 22 กิโลเมตร

●การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยทีมรุกขกรของกรมป่าไม้   

●การแสดงนิทรรศการ  จากชุมชนรอบป่า

● กิจกรรมปลูกไม้ป่ามีค่า 400 ต้น ปล่อยแย้ รวมถึง

●ตลาดประชารัฐจากเครือข่ายป่าชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรมาร่วมจำหน่ายสินค้าอย่างเนืองแน่น
 


 
 

      น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปกท.ทส. รักษาการฯอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ทส.มีนโนบายจัดทำโครงการป่าในเมือง โดยใช้พื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ปลูกต้นไม้ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือ
บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ในลักษณะพื้นที่สาธารณะ โดยร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้  ทั้งนี้ไม่เพียงเฉพาะ
พัฒนาด้านป่าไม้อย่างเดียว ยังมีในเรื่องของการจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วย ซึ่งสวนรุกขชาติปรุใหญ่ จ.นครราชสีมา จึงได้รับเลือก
ให้เป็นโครงการป่าในเมืองแห่งแรกของกรมป่าไม้ เนื่องจากเป็นอีกจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เมืองจึงเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็วซึ่งจะสวนทางกับสภาพแวดล้อม ในอนาคตกรมป่าไม้มีแผนขยายโครงการให้ครบตามเป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ รวม 28 แห่งทั่วประเทศ
 สวนรุกขชาติปรุใหญ่ อดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและเป็นป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
จ.นครราชสีมา และถูกปรับปรุง จัดสร้างให้เป็นสวนรุกขชาติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2504 เนื่องจากเป็นป่าเต็งรังธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมือง
ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาเพียง 6 กิโลเมตร ต่อมาจึงมีการโอนสวนรุกขชาติปรุใหญ่ให้แก่สำนักงานป่าไม้และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสวนรุกขชาติ
ของกรมป่าไม้ เลขที่ 383 วันที่ 23 มิถุนายน 2522 กระทั่งปี 2526 คณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดิน จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบ
ให้เป็นป่าไม้ถาวรของชาติ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่รวม 421 ไร่ ปัจจุบันยังกลายเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานของหน่วยงานกรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนชาวนครราชสีมาในการนี้
พลเอกสุรศักดิ์ฯ ได้เดินชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งมอบการ ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การมอบป่าชุมชน และรมว.ทส.
ร่วมกับชุมชนปรุงและผัด ผัดไทยแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ณ ตลาดประชารัฐ ทำให้ผู้มาร่วมงานและจนท. มีความสุขกันทั่วหน้าขอขอบคุณภาพข่าวโดยคุณแบงค์ กรมป่าไม้