Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

รมว.ทส. มอบหมายให้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเงินจาก "มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า" ไปมอบให้จนท.ที่เสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

รมว.ทส. มอบหมายให้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  นำเงินจาก "มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า" ไปมอบให้จนท.ที่เสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะ"ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า"

มอบหมายให้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นำเงินจาก "มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า" ไปมอบให้

จนท.ที่เสียชีวิต เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

ในฐานะ "ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า"  ได้มอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)

เดินทางไปวัดธรรมนิมิต จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมศพนายภูวดล นิโครธานนท์ ตำแหน่งกะลาสี สังกัดสำนักงาน

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบเงินจาก "มูลนิธผู้พิทักษ์ป่า"  จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

และเงินสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา

ต่อจนท.ของทส. ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ รวมทั้งที่ต้องสูญเสียชีวิต   โดยในครั้งนี้ อทช.ได้มอบให้แก่ญาติ

นายภูวดลฯ จนท.ของ ทช. ซึ่งเสียชีวิต ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้ทุ่มเท

กำลังความสามารถในการปกป้องดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจนท.ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงและกังวล

ผู้อยู่เบื้องหลังจะขาดคนดูแล ทั้งนี้ รมว.ทส.ได้ให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พิจารณาในการรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่

ดังกล่าวเข้าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมต่อไป

เงินจากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดหา (โดยจากการจัด

กิจกรรมรณรงค์ เช่น การจัดวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า การปั่นจักรยาน รวมทั้งการรับบริจากจากภาคเอกชนและร้านค้า ผู้มีจิตศรัทธาต่างๆ)

เพื่อเป็นกองทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า  จะได้นำมาใช้เป็นสวัสดิการ สำหรับช่วยเหลือ จนท.พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นความตั้งใจ ความห่วงใย

ของพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารทส. ที่ต้องการช่วยเหลือ เยียวยา

ดูแลเจ้าหน้าที่และครอบครัวในสังกัด ทั้ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)

และกรมป่าไม้ (ปม.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://gnews.apps.go.th/news?news=25436