Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

“๕๘ จังหวัด” ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

“๕๘ จังหวัด” ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

“๕๘ จังหวัด” ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมรณรงค์

“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 

 

มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย

ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดย ทส. ร่วมกับ มท.

ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 

 

 ทส. โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน(ในสังกัด) จัดกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานในพท. ในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ 

(๑)   สำนักงานทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ทุกแห่ง

ดำเนินการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด ทั่วประเทศ 

(๒) ในพื้นที่อุทยาน ๑๕๔ แห่งทั่วประเทศ  

(๓) ในพื้นที่สวนสัตว์ ๘ แห่งทั่วประเทศ และ 

(๔) การป้องกันขยะบกลงสู่ทะเล ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัดชายทะเล
 

 


 
โดย พลเอกสุรศักดิ์ฯ รมว.ทส. ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์เปิดตัวโครงการฯ ในครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ ตลาดสดปากเกร็ด จ.นนทบุรี และร่วมดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง  และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้ไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ จ.ระนอง ในการนี้ รมว.ทส.ได้นำ ประชาชน ภาคประชาสังคม และคณะเจ้าหน้าที่

ออกเดินรณรงค์ในกิจกรรม “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” และประชาสัมพันธ์ มอบถุงผ้าให้ประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมกับมอบ

ป้ายร้านปลอดโฟม และป้ายทำความดีด้วยหัวใจฯ ให้กับผู้ประกอบการ  ร้านค้าทั่วไป ณ "ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง"  ซึ่งประชาชน

และผู้ประกอบการ ร้านค้า ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม “ลดรับ ลดให้

ลดใช้ถุงพลาสติก” อย่างต่อเนื่องต่อไป
 

 

 

 


ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงทรัพยากรฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน”

เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม ในการนี้ก็เช่นเดียวกัน รมว.ทส.ได้นำ กลุ่มประชาชน ภาคประชาสังคม

พ่อค้า-แม่ค้า พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ "ตลาดสดละไม"  

เทศบาลนครเกาะสมุย และหลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตาม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย

ตลอดจนเดินทางไปร่วมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานเทศกาลดนตรีสมุยเอเชีย (Samui Asia Music Festival 2018)

ณ บริเวณ พรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จากจุดเริ่มต้นที่ ทส. โดยท่าน รมว.ทส. เป็นผู้นำการรณรงค์กิจกรรม "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกในตลาดสด"

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ ทสจ. ทุกจังหวัด และ สสภ.ทุกแห่ง ร่วมกับ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน

และประชาชน ช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นขยะที่ใช้เวลา

ในการย่อยสลายนานมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาขยะพลาสติกลงสู่ทะเล  จนถึงวันนี้  (๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย  
     ◾ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด
     ◾ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด 
     ◾ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔ จังหวัด 
     ◾ภาคใต้ ๑๒ จังหวัด 

รวมทั้งหมดกว่า ๕๘ จังหวัด ได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาค และกำลังดำเนินการต่อเนื่อง

เพื่อให้ครบทุกจังหวัด ต่อไป

สำหรับ หน่วยงานในสังกัด ทส. รมว.ทส.ได้สั่งการและให้ ทส. เริ่มเป็นหน่วยงานต้นแบบในการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดใช้ถุงพลาสติก

และโฟมในหน่วยงาน ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งหลังจากนี้ ทส. จะดำเนินการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งกระทรวงฯ

จะได้ออกระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับร่วมกับทางท้องถิ่น ซึ่งมีเทศบัญญัติกำกับอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป
 

ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายผั่ง
                  ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
​​​​​​​
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://gnews.apps.go.th/news?news=25433