Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

"บิ๊กเต่า" เร่งแก้ไขปัญหา ขยะและน้ำเสีย ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

"บิ๊กเต่า" เร่งแก้ไขปัญหา ขยะและน้ำเสีย ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

"บิ๊กเต่า" เร่งแก้ไขปัญหา ขยะและน้ำเสีย

ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

 

    วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  "บิ๊กเต่า"  พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เป็นประธาน

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย

เกาะพะงัน โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
 ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งทางบกและทะเล ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้

การแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน”

ระหว่าวงวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อระดมข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่เกาะเต่า

เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ รมว.ทส.มอบหมาย ผต.ทส. เป็นผู้กำกับ workshop ในการระดมข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กรมป่าไม้ (ปม.)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ (สสภ.๑๔) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ทสจ.สฎ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สุราษฎร์ธานี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะเต่า

และเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นการรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ

ลดภัยสิ่งแวดล้อม” พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย " พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

การประชุม พร้อมทั้งได้ให้แนวทางสำคัญกับหน่วยงาน ดังนี้

๑.) ทุกประเด็นต้องมีความชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน และที่สำคัญต้องมีผู้ปฏิบัติที่เข้าใจ

      สภาพปัญหาการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างแท้จริง

๒.) ข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้จริง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด ทส. ต้องเป็นตัวอย่างงดพลาสติกและโฟม

      และลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมอย่างเข้มแข็ง จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น  

๓.) ให้พัฒนาระบบการรายงานเป็นระบบออนไลน์ (Online) เพื่อความรวดเร็วและประหยัดกระดาษ

๔.) มาตรฐานสินค้าที่จะนำมาทดแทนพลาสติกและโฟม ต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษอีก

      ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน” ในครั้งนี้ ทส.จะนำไปเป็นข้อมูล

      เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

 

 

 

 

 

   


 


ภาพข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://gnews.apps.go.th/news?news=25432​