Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564

 

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

และนางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 - 2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

โดยมี นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/ประธานอนุกรรมการประสานแผนฯ เป็นประธาน

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณากำหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ (Flagship Project)

ประจำปีงบประมาณ 2562