Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างแผนการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ครั้งที่ 2/2561

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างแผนการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ครั้งที่ 2/2561
การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างแผนการขับเคลื่อน
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564)
ครั้งที่ 2/2561
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
และนางวาสนา เขียวผึ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างแผนการขับเคลื่อน
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล
โดยมี นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในการปรับแก้ไขของร่างแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564)