Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ครั้งที่ 2/2561
 
ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน ๒๕61 เวลา 14.00 น. นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน และนางสาวสมาพร บุญช่วย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และความก้าวหน้าการดำเนินศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM)
รวมถึงนำการนำเสนอแนวคิดต่างๆ ต่อท่านรองนายกรัฐมนตรี
 
 

แกลเลอรี่