Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 7/2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 7/2561

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย มาเสถียร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบ

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และผลการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการ

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่กรมควบคุมมลพิษนำเสนอ ซึ่งประธานการประชุมได้มอบหมาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

 

 

แกลเลอรี่