Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ

กรมทรัพยากรน้ำ ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การท่องเที่ยววิถีคลอง "วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน" ระยะทาง 10 กม. ดำเนินการในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินโครงการในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

 

 

แกลเลอรี่