Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 8/2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 8/2561

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 8/2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(นายสมชัย มาเสถียร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 

และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) 

ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ในเรื่อง

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชน

เพื่อสังคมที่เป็นธรรม การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศ และการพัฒนาคลองแสนแสบ

 

 

แกลเลอรี่