Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมเตรียมการจัดแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5)

การประชุมเตรียมการจัดแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5)

การประชุมเตรียมการจัดแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

คณะที่ 5 ฯ (กขป.5)


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดแถลงผลการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) โดยมี พลตรี อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เป็นประธาน

การประชุม ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ก่อนการประชุม กขป.5 ครั้งที่ 9/2561 ณ บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรี

หลังใน ทำเนียบรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้เยี่ยมชมงาน ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ กขป.5 มอบหมายให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการภัยพิบัติ และภาวะโลกร้อน และคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศ

อย่างเป็นระบบ นำเสนอผลการดำเนินสำคัญผ่านนิทรรศการ แผ่นพับ Infographic และวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

 

 

แกลเลอรี่