Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
งดรับถุงพลาสติก

สำนักงานปลัดกระทรวง ทส. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center, GECC) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ และ ๔ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยในปี ๒๕๖๑ นี้มีหน่วยงานรัฐเข้ารับโล่และตรารับรอง จำนวน ๓๘๕ หน่วยงาน
ภายใต้สโลแกน  “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”
 


ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยเดียวใน ทส. และหนึ่งในสามของราชการส่วนกลางที่ได้รับรางวัล
ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกครั้งนี้ ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวิจารย์ สิมาฉายา) ได้เข้าร่วมในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง