Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา : OUR COUNTRY OUR FUTURE

 

เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2561

เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา : OUR COUNTRY OUR FUTURE

ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

เอกสารแนบ

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา

ขนาดไฟล์:16.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ขนาดไฟล์:4.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ขนาดไฟล์:4.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ

ขนาดไฟล์:1.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

คำกล่าวรายงานของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

คำกล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง