Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14 .30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนงบประมาณได้จัดการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมและมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุป ผลการทบทวนฯ ส่งให้สำนักงบประมาณต่อไป

แกลเลอรี่