Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบฟอร์ม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงปี 2563 และรายงานการประชุม

แบบฟอร์ม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงปี 2563 และรายงานการประชุม

.

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวงปี 2563

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

รายงานการประชุมทบทวนฯ

ขนาดไฟล์:1.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง