Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ส่วนงบประมาณ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้การ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในไตรมาสแรกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๖ หน่วยงานเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่