Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมบูรณาการ แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเคนซิงตัน บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมบูรณาการ แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเคนซิงตัน บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมบูรณาการ แผนงาน/โครงการพัฒาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง         

          ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมการประชุมบูรณาการ แผนงาน/โครงการพัฒาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมเคนซิงตัน บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

          โดยมีนายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการชี้แจงและพิจารณา ดังนี้

1) แนวทางการบูรณาการนโยบายและแผนระดับชาติฯ

2) การปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564)

3) การตรวจสอบโครงการสำคัญที่รองรับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับแผนความพร้อมแห่งชาติฯ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ

4) การพิจารณา แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยงานเสนอ เพื่อนำไปกำหนดเป็นโครงการสำคัญรองรับแผนความพร้อมแห่งชาติฯ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ

แกลเลอรี่