Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 10/2561

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 10/2561

                          การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 10/2561

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์) และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ฯ (กขป.5) ครั้งที่ 10/2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. เรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งประธานมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเร่งรัดการแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว โดยจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย

แกลเลอรี่