Loading...

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

  

เอกสารแนบ

181215 กยผ นำเสนอผลการดำเนินงาน PMQA4

ขนาดไฟล์:5.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง